พันธกิจและเป้าหมาย

การนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของ บริษัท MERGE PROPERTY เพื่อจัดทำแผนระยะยาวที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563 : แผนธุรกิจนี้ควรมีเป้าหมาย 12 เดือนและวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นวิสัยทัศน์

Our experienced team will manage your properties efficiently and effectiveness, while providing exceptional service

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขณะที่ให้บริการที่ยอดเยี่ยม