บริษัท เมิร์จ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ,อาคารที่พักอาศัย ,ศูนย์การค้า เราเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินบริษัทแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ YOUTILITY SERVICES มาประยุกต์ใช้ มีบริการหลักๆ ดังนี้

1.อาคารชุด
2.อาคารสำนักงาน
3.หมู่บ้านจัดสรร
4.Service Apartment
5.ให้คำปรึกษา/จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร
6.วางระบบ และจัดทำ
7.ตรวจสอบบัญชี
8.ตรวจสอบ/ดูแลระบบงานวิศวกรรม
9.จัดวางระบบรักษาความปลอดภัย
10.CCTV. System
11.Access Control
12.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

Juristic Person Management Operation Plan แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนิติบุคคล

การบริหารจัดการด้านระบบงานวิศวกรรม

การรับมอบงาน
o การจัดทำ/รายงานบัญชีคุมทรัพย์สิน
o รายงานระบบงานวิศวกรรม
o ให้คำปรึกษา/วางแผนและพัฒนาปรับปรุง การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
o นำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการประหยัดพลังงาน

Emergency Case
o จัดทำ Emergency contact person และทีมงาน เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Monthly Report

การบริหารจัดการการบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving)

MERGE PROPERTY มีบุคคลาการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ของอาคารซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก และทำให้สูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายสูง หากไม่มีการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร
2. วิเคราะห์สถิติ ประวัติการใช้งานของเครื่องจักร
3. วิเคราะห์ความสูญเสีย,สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน
4. ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลักงานลง
5. ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการดูแลบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลักงาน